(Østlendingen)

Sykehuset Innlandet har et beregnet behov på om lag 550 millioner kroner årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur innenfor bygg og medisinskteknisk utstyr. I år har foretaket kun 170,3 millioner kroner til disposisjon som nye investeringsmidler.

For å gjøre store investeringer, som MR-maskiner er, har styret i Sykehuset Innlandet besluttet å benytte seg av finansiell leasing som en alternativ finansieringsform.

Det er i budsjettet for 2020 lagt opp til bruk av finansiell leasing for til sammen 37 millioner kroner. Beløpet blir fordelt på nødvendig utskifting av 10 ambulanser (17 millioner kroner) og 20 millioner kroner til investering i en ny MR‐maskin på sykehuset i Hamar. Videre må det brukes 7,3 millioner kroner av investeringsmidlene til bygningsmessige tilpasninger i Hamar for å få plass til den nye MR-maskinen. Totalsummen for ny MR-maskin blir dermed 27,3 millioner kroner.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet Alice Beathe Andersgaard opplyser at det er et mål at også sykehusene på Tynset, Gjøvik og Lillehammer skal få mye MR-maskiner i år eller neste år, men at Hamar nå står først i køen. Sykehuset i Elverum står foreløpig ikke på lista over sykehus som trenger ny MR-maskin.