Jernbaneverket planlegger nå store parkeringsområder for tog i nærheten av landets hovedstasjoner.

Prosessen har vært sterkt kritikkverdig, ikke bare her i Hedmark. Også i andre fylker har det vakt reaksjoner at den lokale informasjonen og medvirkningen har vært dårlig, og tidsfristene svært knappe.

I Hedmark skal det opprettes nye parkeringsområder ved stasjonene i Kongsvinger og Hamar. I Kongsvinger har det gått greit å finne arealer som nærkommunene kan samtykke i, og som heller ikke er i konflikt med jordvernet.

Å finne så mye som 100 mål til togparkering ved Hamar er langt verre, og Hedmark fylkeskommune har nylig avgitt en krass høringsuttalelse til Jernbaneverket. Hedmark Bondelag støtter dette, og oppfordrer lokalmiljø, organisasjoner og politikere/kommuner til å følge opp videre. Og først og fremst: Jernbaneverket må nå gripe an saken på nytt, og finne arealer som ikke går på bekostning av matjord og lokalmiljø. Jernbaneverkets favoritt Storihlehagan/Rørvika i Ringsaker må anses som helt uaktuell, ikke minst fordi det her vil gå med mye matjord.

Valget av dette området er sterkt oppsiktsvekkende. Her har Jernbaneverket satt lokale innspill til side, og lansert et område etter eget forgodtbefinnende. Grunneier visste ikke noe om dette før han leste om det i media!

Jernbaneverket hadde i oktober for et år siden et møte med Hamar, Stange og Ringsaker kommuner, hvor aktuelle områder ble diskutert. Kommunene lanserte Sørli i Stange. Her er det allerede tømmerterminal og steinbrudd, og en unngår å berøre matjord. Jernbaneverket kom senere selv opp med 12 alternativer i tillegg til Sørli, og reduserte etter hvert disse alternativene til sju. Før høringsrunden med fylkeskommunen konkluderte Jernbaneverket med at Storihlehagan/Rørvika er det beste alternativet, og at Skattumshagen på Hjellum og Olasvea på Ilseng (begge langs Rørosbanen) kan være alternativer. Øvrige alternativer, inkludert Sørli, ble ikke vurdert som egnet. For Sørlis del er forklaringen at avstanden til Hamar stasjon er 16 km, og at det derfor vil bli større årlige kostnader til tomtogkjøring mellom parkeringen og stasjonen.

LES OGSÅ: Hamar trenger togparkering

Det går ikke an å legge opp etablering av togparkering i hurtigtogsfart. Området skal være 100 dekar stort, og det trengs en solid og åpen prosess før beslutningen tas.

Det vil være en viktig samfunnsoppgave å sørge for nok og trygg mat til egen befolkning også i framtida. Jordene på Hedmarken er ikke ledige arealer – de er opptatt til matproduksjon. På Hedmarken har vi noen av landets beste jordarealer til direkte produksjon av menneskemat: Korn, poteter og grønnsaker. Vi må være særdeles oppmerksomme på å verne om denne verdifulle ressursen.

Derfor må jordvern være avgjørende i valg av område for togparkering. Hedmark fylkeskommune påpeker i sin høringsuttalelse at Jernbaneverket i arealsøket må bestrebe seg på å unngå at dyrket mark tas i bruk. Fylkesrådet oppfordrer Jernbaneverket til større grad av samhandling og dialog med berørte kommuner og grunneiere, og mener at det videre i prosessen kan være flere alternativer som utredningsarbeidet så langt ikke har avdekket. I enighet med kommunene krever også fylkeskommunen en konsekvensanalyse av alle aktuelle områder.

Hedmark Bondelag reagerer på at lokalsamfunnet er blitt dårlig informert, og at Jernbaneverket ikke har lyttet til kommuner og fylkeskommune. Det må skje nå. Det er mulig å løse dette – uten å berøre dyrket mark.