TTIP-avtale (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en frihandelsavtale som det for tida forhandles om mellom EU og USA. Norge er ikke direkte part i forhandlingene. Dersom partene kommer til enighet, mener Nei til EU at Norge blir sterkt berørt av avtalen – spesielt innen landbrukssektoren. Grunnen til dette er endringer i regelverk i EØS-avtalen og at det kan oppstå press om at Norge bør framforhandle en lignende avtale med USA eller tilslutte seg avtalen – noe regjeringen har antydet. Jeg mener en TTIP-avtale kan true mange av de verdier vi kjempet for bl.a. i 1994.

En frihandelsavtale mellom EU og USA vil utfordre både fagbevegelsen, miljøbevegelsen og forbrukerorganisasjoner. Etter det jeg forstår er USAs standarder for miljø og  industriell matproduksjon betydelig lavere enn i EU og i hvert fall i forhold til Norge. Det er derfor all grunn til å være bekymret for vår mattrygghet. I tillegg til landbruksektoren har forhandlingene ambisjoner om også å omfatte bl.a. medisiner, elektronisk handel og arbeidsmiljø. Motstanden mot avtalen vokser stadig i større deler av EU.

En stor andel av vår EØS-avtale omfatter regelverk for mat, for og dyr. Nei til EU er opptatt av mattrygghet og blir derfor bekymret for at Norge kan påtvinges lavere standarder til industriell matproduksjon i forhold til medisinrester (f.eks. hormoner, antibiotika), fremmedstoffer og plantevernmidler. Jeg frykter også biologiske konsekvenser gjennom større fare for bakterier (f.eks. salmonella) og virus.

Jeg har bestemt inntrykk av at dagens regjering ser en evt TTIP-avtale som en stor fordel for Norge gjennom større grad av internasjonal frihandel. Dette vil ramme norsk landbruk sterkt, for dersom vi skal opprettholde en norsk landbruksproduksjon og næringsmiddelindustri basert på norsk råstoff over hele landet, er en viss tollbeskyttelse helt nødvendig. Jeg forstå ikke at dagens regjering kan tenke i retning av tilslutning til en slik avtale som kan sette 90-100.000 arbeidsplasser i landbruket i fare med en verdiskapning på 140 milliarder kroner. Regjeringen må kunne ha to tanker i hodet samtidig – defensive interesser for å ivareta norsk landbruk og offensive interesser med sikte på eksport av fisk og annen eksportrettet næringsvirksomhet.