Innlandsutvalgets rapport ble overlevert til næringsminister Monica Mæland den 10. november. Utvalget har presentert en rekke gode tiltak som kan bidra til å skape en sterkere og mer attraktiv region. Nå begynner den viktige jobben med å sette strategien ut i livet.

Det er viktig at Innlandet har en felles plan for næringsutvikling, innovasjon og vekst i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi har mange regionale og lokale planer – men har manglet en overordnet «masterplan». Vi har befunnet oss i «oljeskyggen», men mens Vestlandet sliter med omfattende omstillingstiltak i næringslivet har Innlandet blant landets laveste arbeidsledighet. Få regioner er bedre rustet for det «grønne skiftet» og en omstilling mot bærekraftig og fornybar produksjon og et grønnere samfunn. Vi har store skogressurser, fornybar energi, et bærekraftig landbruk og ikke minst verdensledende bedrifter innenfor bærekraftig avl og befruktning. I tillegg har vi et naturbasert reiseliv som har et stort potensiale for videre utvikling.

Innlandets næringsliv består i stor grad av mange små bedrifter, som i liten grad bruker forskning- og utvikling. Samtidig har vi sterke næringsmiljøer og bedriftsklynger som kan lede oss inn fremtiden. Her står kompetanseklyngen NCE Raufoss i Raufoss industripark, sammen med bioteknologiklyngen Arena Heidner i Hamarregionen sterkest og kan vise veien. Andre bransjer som er viktige for Innlandet har stort potensial for økt samarbeid. Bra initiativ er underveis, ikke minst innenfor tremekanisk industri, informasjonssikkerhet og reiseliv.   

Vi i virkemiddelapparatet er godt rustet for å bistå Innlandets innovative bedrifter. Statsbudsjettet som nylig ble lagt frem viser at regjeringen gir forsknings- og innovasjonspolitikken en avgjørende rolle for omstillingen vi må gjennom. Forskningsrådets budsjett er økt med nesten ti prosent, og er nå på 9,3 milliarder kroner. Innovasjon Norges budsjett er foreslått økt med 338 millioner, noe som betyr totalt mer enn 6 milliarder til rådgivning, tilskudd og lån til næringslivet. Særlig vil vi fremheve det offentliges rolle i det å gå foran som krevende kunder for eksisterende og ny leverandørindustri. Mange av morgendagens løsninger må tas frem som en følge av at det offentlige som en betydelig innkjøper er med og utvikler nye løsninger som kan ha et internasjonalt marked. Kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og selskaper i Innlandet kan spille en betydelig rolle i dette. Vi har virkemidler og kompetanse til å stimulere frem dette.

Vi mener at Innlandsutvalget foreslår riktige og viktige tiltak. Sats på Innlandets industri, bioøkonomi, informasjonssikkerhet, reiseliv, spill og underholdning og innovasjon i offentlig sektor. Utvalget foreslår videre et Forskningsløft for Innlandet, som vil øke samarbeidet mellom høgskoler/universitet og næringsliv, og at det etableres et nasjonalt senter for bioøkonomi.

Innlandet har et variert næringsliv og mange spennende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Men skal vår region bli en vinner i kampen om fremtidens verdiskaping, må vi ta tak i det store omstillingsbehovet og potensialet for nyskaping i privat og offentlig sektor.