Det legges vekt på at det ved en fremtidig stasjon, opprettes administrative sentra omkring denne, i henhold til Transportøkonomisk Institutt sine anbefalinger. Det har gitt seg utslag i at arkitektfirmaer har tegnet høye bygg ved Vikingskipet. Til dette er det kommet berettigede innsigelser fra de tilstøtende boligområdene.

Da er det verdt å se på hvilke muligheter som byr seg i Hamar allerede i dag.

Velges en stasjon ved CC Stadion (korridor Midt) ligger det i kort gangavstand følgende institusjoner: Hamar Rådhus, Fylkeshuset, Statens hus, Fylkesskattekontoret, Statens Vegvesen (kontorer ved Seterløkka), Høgskolen i Hedmark/Hamar, Parkgården pleie- og omsorgssenter og Tinghuset.

Velges en stasjon ved Vikingskipet (korridor Øst) vil de samme sentra stadig kunne bibeholdes. De kan nås i absolutt rimelig gang- og sykkelavstand.

Da det påhviler stat og kommune å opprette disse sentra, vil det bli kostbart, selv sett i et lengre tidsperspektiv. Så hvorfor ikke fokusere på fortsatt bruk av det som allerede er etablert? Det vil vi alle være tjent med.

Velges dagens stasjon (korridor Vest) vil det være uomgjengelig å måtte forholde seg til den sterkt forurensede jernbanetomta. Det er en av flere grunner til at korridor Vest ikke anbefales.

De i alt 93 mål som stasjonsområdet utgjør, må renses opp. Den grenser ut mot drikkevannet vårt og vi kan ikke lenger vente på at det tas tak i dette. En rapport som ble utarbeidet i 2002, påviser sterke tilfeller av forurensning. Det er derfor grunn til å frykte at altfor mange har betalt med helsa si på denne arbeidsplassen som vi ellers er så umåtelig stolte av. Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra ROM-eiendom, kan i sin helhet leses på nettet, google «Hamar stasjonsområde Hamar kommune».

Operasjon «Redd Mjøsa 2», det første tiltaket skjedde på 70-tallet, bør ha som forutsetning at all aktivitet opphører på stasjonsområdet til opprenskingen er gjort. Det vil være tidkrevende og omkostningsfylt, men vi kan ikke tillate oss å vente lenger.

Ved å velge korridor Midt eller Øst, vil alt kunne legges til rette for at denne nye «Redd Mjøsa 2»-aksjonen får arbeide relativt uhindret, samtidig med at vi kan beholde de administrative sentra vi har i dag, langt inn i fremtiden.

Men det er viktig å understreke at vi ikke tar stilling til hvilken løsning som er best, vi vet bare hvilken løsning vi ikke vil ha!