Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar hadde møte med Jernbaneverket (JBV) 26. november. Her fikk vi anledning til å stille en rekke spørsmål, bl.a. gjengitt på vår Facebookside og hjemmeside. Noen av svarene fra JBV var oppklarende i forhold til vårt videre arbeid.

Vi er glad for at JBV har skrinlagt høye varianter av alle alternativer og at «Øst» går i bue utenom det meste av bebyggelsen på Disen, om lag slik vi mente var mulig.

Vi mener, ut fra det vi fikk vite på vårt møte, at JBV må revurdere løsningen for kryssing med Vangsveien i korridor «Øst». De mener nå at dobbeltsporet skal løftes over Vangsveien. Deres argument er at hvis Vangsveien går over jernbanen, vil den måtte heves over en lengre strekning og berøre sideveier m.m.

Vi mener det er mange flere og bedre grunner til at løsningen må være motsatt, at Vangsveien går over dobbeltsporet. Veien går jo allerede over Rørosbanen, selv om stigningsforholdene selvsagt bør være mer gunstig for veitrafikken. Dobbeltsporet kan ligge på flomsikker høyde (128 m) nordover fra stasjonen. Dette vil også medføre at dobbeltsporet tidligere kan gå i kulvert og tunnel, en liten merkostnad sett i lys av fordelene med støyskjerming for bebyggelsen og mye spart dyrket mark. Merkostnadene kan gjerne kalles utgifter til avbøtende tiltak. Dobbeltsporet vil ha mer enn lang nok strekning for å nå riktig høyde ut på nordsiden av Furuberget.

Vi skjønner at Vangsveien i bro over jernbanen vil by på noen utfordringer, men med et lavest mulig liggende dobbeltspor, mener vi veisystemet fint kan tilpasses dette. Det er vesentlig lettere å legge en firefelts Vangsvei over et dobbeltspor enn omvendt.

Vi foreslår fortsatt at Stangeveien kan gå under dobbeltsporet i en flomsikret løsning.

Vi synes det er spennende at JBV tenker kreativt når det gjelder stasjonsplasseringen i «Midt». Her spilte vi for øvrig inn et forslag om å trekke stasjonen noe lenger nordover, under høgskolen. Dette ville kunne legge mer av stasjonsområdet under bakken og dermed kanskje få en smalere korridor gjennom østbyen. Det ville også gi bedre muligheter for inngang, gjerne med rullefortau, fra gågaten.

Vi beklager at JBV ikke har skrinlagt mer av «Vest», men opprettholder 3 alternativer. Vi tillot oss å minne om at «Vest» har liten oppslutning i de politiske miljøene, særlig dagløsningen til Furuberget.

Vi vil fortsatt kjempe for at strandsonen foran sentrum og ved Koigen skal være jernbanefri i fremtiden. Det er og blir vårt hovedfokus!