Fagforbundet Hedmark vil ha en mer human og liberal asylpolitikk enn det som er signalisert fra regjeringas side. Vellykket integrering er avhengig av raskere bosetting i kommunene.

Fagforbundet Hedmark har inntrykk av at det i liten grad satses på at kommunene selv kan drifte mottakene som etableres nå. Det vi ser er at nye aktører som etablerer asylmottak, tjener seg søkkrike. Dette skjer på bekostning av det etablerte systemet med en blanding av kommersielle, ideelle og offentlige mottak. Situasjonen blir vanskeligere både for kommunene, de ansatte og asylsøkerne. Vi er bekymret både for kvaliteten og kompetansen ved disse mottakene.

Både økonomi og organisering

Det er allerede for lav finansiering, både med tanke på antallet som skal bosettes og de behovene som skal dekkes. Kommunene er forskjellige og har derfor ulik forutsetning for å løse de oppgavene som følger av økte asylankomster. Fagforbundet Hedmark mener det er nødvendig at staten fullfinansierer kostnader som kommunene får som følge av asylmottak. Det er også en forutsetning med statlig refusjon til kommuner som bosetter enslige mindreårige asylsøkere, og at satsene ellers økes slik at de dekker kommunenes gjennomsnittskostnader.

Integreringen må gå på tvers av sektorer der barnevern, barnehage, skole, helsevesen og øvrige offentlige tjenesteytere må legge til rette for integrering. Også her er kommunene ulikt rustet for den økningen av behov som følger av økte asylankomster. Tilrettelegging for deltakelse i samfunn, fritidsaktiviteter og frivillighet må planlegges og organiseres.

Ikke kutte, men styrke

Fagforbundet Hedmark vil også påpeke at det er flere av regjeringas forslag til kutt vi ikke støtter. Dette gjelder spesielt forslaget om å kutte i norskopplæringen, redusere trygdeytelser, kutt for bistandsorganisasjoner og omdisponeringer av bistandsmidler til tiltak i Norge.

Det er avgjørende å opprettholde asylinstituttet gjennom rask og rettferdig behandling, men regjeringas behov for å signalisere en restriktiv asylpolitikk står i motsetning til at de fleste som kommer, er mennesker på flukt med et reelt behov for trygghet og opphold.

Kommunene best rustet

Fagforbundet Hedmark mener asylmottakene i større grad bør drives av kommunene sjøl. Ved lokalisering av asylmottak må det være en selvfølge at vertskommunen skal være med å bestemme hvor asylmottak skal lokaliseres. Kommunene må tenke langsiktig og få lov til å stille krav, til beste for kommunen og for asylsøkere som står midt oppe i en livskrise.