Regjeringen intensiverer kampen mot organisert kriminalitet i statsbudsjettet. Organisert kriminalitet skal ikke få fotfeste i Norge. Det vil undergrave samfunnet og fortrenge lovlig virksomhet.

Tolletaten tildeles 120 nye årsverk. Det innføres elektronisk overvåkning på alle grenseovergangene og fergeleier med utlandstrafikk. Bemanningen på grenseovergangene økes. Tolletaten skal opprette et eget nasjonalt etterretningssenter med internettilknyttet smugling som spesialområde.

Regjeringens 22 tiltak i strategien mot arbeidslivskriminalitet følges opp. Arbeidstilsynet får 10 mill. kroner ekstra til flere kontroller. Siden regjeringsskiftet er politiet tilført over 1400 nye årsverk. Og etterforskningsmiljøene styrkes gjennom politireformen.

Politidirektoratet vil sammen med Skattedirektoratet etablere et nasjonalt analyse- og etterretningssenter mot økonomisk kriminalitet. Det gir effektiv informasjonsdeling og felles situasjonsforståelse mellom politiet og kontrolletatene. Regjeringen har allerede opprettet sentre mot arbeidslivskriminalitet i Bergen, Stavanger og Oslo. Politihøyskolen skal gi opplæring til politiet og kontrolletatene, dvs. Skatteetaten, Tolletaten, NAV, Arbeidstilsynet, i bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 

Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er opprettet og består av representanter for flere departementer og underliggende etater. Samordningsorganet mot kriminalitet forsterkes ved at Økokrim blir medlem fra 2016. Det gir forsterket kompetanse på arbeidslivskriminalitet og pengesporetterforsking. 

Organisert kriminalitet skal ikke få smitte og korrumpere samfunnet. Derfor styrker regjeringen kampen mot organisert kriminalitet gjennom en rekke forskjellige tiltak.