Med nytt dobbeltspor mellom Stange, Hamar og Brumunddal blir traseen fra den gamle banen ledig. Dette er en unik mulighet til å lage en grønn veg, en forbindelse for gående og syklende i naturomgivelser og fri for biltrafikk. Denne 25 kilometer lange ruta vil være uten hindringer, uten bratte stigninger og fører deg gjennom det beste Hedmarken har å by på. Den grønne vegen vil være effektiv for de som sykler til jobben, den gjør det lettere å ta seg ut på tur, og den kan gjøre Hedmarken til en sykkeldestinasjon.

Syklistenes landsforening på Hamar mener at en grønn veg på gamle spor er en unik mulighet til å få gjennomført det mest virkningsfulle prosjektet for myke trafikanter på Hedmarken i vår tid.

En grønn veg vil bidra til at det blir lettere å ta seg fram uten bil. Flere vil få en trafikksikker forbindelse til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Det blir tryggere for foreldre å sende barna ut alene, og flere vil velge å sykle eller gå fordi den grønne vegen oppleves mer attraktiv enn gang- og sykkelveger langs trafikkerte veger. Den grønne vegen vil også være effektiv mellom steder som ikke har gode forbindelser med bilveg. Dette gjelder bl.a. strekningen Hamar-Jessnes-Brumunddal.

For mange vil en grønn veg gjøre det lettere å bli aktive ute. Hamar er blant byene i Norge med dårligst tilgang på turterreng fra boligene, og Hedmark har de minst aktive innbyggerne i landet. En grønn veg gjennom byen vil bidra til at flere får lettere tilgang på friluftsområder som Furuberget, samtidig som små og store friområder, parker og turstier langs ruta blir gjort tilgjengelige uten at man behøver å ta seg gjennom trafikken.

Hedmarken passer for sykkelturisme, med et innbydende landskap, Mjøstråkk og gårdsturisme. Med en grønn veg med utgangspunkt i stasjonene vil området bli mer attraktivt som sykkeldestinasjon, samtidig som flere lokale også vil ha glede av tilbudene.

En grønn veg er også lønnsom. For hver krone investert i gang- og sykkelveger i Hamar tjener samfunnet 14 kroner sett i forhold til spart sykefravær, økt produktivitet og utgifter knyttet til bilbruk. Boliger langs en grønn veg stiger i verdi og det blir lettere å tjene penger på sykkelturisme. Ettersom traseen stort sett ligger klar, vil investeringskostnadene være lave.

Planleggingen av dobbeltsporet er i en fase der mye skal bestemmes nå. Syklistenes landsforening håper politikerne i Stange, Hamar og Ringsaker ser de positive mulighetene som ligger i en grønn veg. Alternativet med tilbakeføring av sporet til landbruksjord vil se bra ut i forhold til jordvernregnskapet nå, men en sammenhengende grønn veg vil glede tusenvis av Hedmarkinger i all framtid. Vi tror det beste vi kan gjøre er å la innbyggerne bli aktive brukere av det levende kulturlandskapet på Hedmarken langs en grønn veg.