I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjett for 2016 har Hedmark Venstre bedt partiets stortingsgruppe arbeide for at elektrifisering av Røros- og Solørbanen med kryssingsspor, samt utbedring av Kongsvingerbanen med godsterminal i Kongsvingerområdet, utredes og prosjekteres. Dette er først og fremst viktige nasjonale tiltak, men vil også komme oss i Hedmark til gode.

Hedmark Venstre er blitt hørt. Det er avsatt 15 millioner kroner i Venstres alternative budsjettforslag til oppstart av planlegging, noe som Hedmark Venstre er godt fornøyd med. Nå gjenstår å få tiltaket gjennom i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Det er av svært stor betydning både i forhold til klimaet og for effektivisering av godstransport gjennom fylket (fra Nord-Norge, Trøndelag og Hedmark) at dette arbeidet nå settes i gang. Hedmark Venstre krever at det avsettes midler i 2016- budsjettet til utredning/prosjektering, og at blant annet elektrifisering av Røros- og Solørbanen deretter kommer inn i Nasjonal Transportplan (NTP) snarest mulig. Samtidig er det viktig at banestrekningene utbygges med kryssingsspor slik at effektiviteten øker, noe som også vil ha den positive effekten at Dovrebanen avlastes for mer godstrafikk og persontrafikken der dermed effektiviseres.

Venstre kan ikke akseptere den fordelingen mellom vei og bane som regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett. Riktignok satses det mye på bane på inneværende års statsbudsjett. Dette følges imidlertid ikke opp i forslaget til budsjett for 2016, der det foreslås ca 18,5 % økning på vei, mens tilsvarende på jernbane går i minus med ca 1,0 % sammenlignet med 2015-budsjettet. Investeringene på jernbane må økes kraftig hvis det skal bli enklere å velge miljøvennlig.

Utviklingen den senere tid har dessverre gått i gal retning. Godstrafikk på bil er sterkt økende, og dette forsterkes ved at man nå har tillatelse til 60 tonn totalvekt og vogntog opp til 25 meters lengde. Lastebileierne estimerer minst en fordobling av trafikken innen 10 år.

Kongsvingerbanen ligger allerede inne i gjeldende NTP. Det er behov for forlengelse av perrong og krysningsspor, samt ny godsterminal i nærheten av Kongsvinger, for enkelt å kunne sende gods videre inn i Sverige. Det må i den forbindelse legges vekt på at Karlstad i Sverige er en stadig viktigere utskipingshavn for trevirke fra Hedmark.

Innsatsen for å få på plass en bærekraftig infrastruktur i vår region må nå trappes opp.