I lokalavisen for 8 år siden har Erik Ringnes flere interessante kommentarer til avtalen som den gang ble inngått mellom SV, Ap og Pp. Han skrev blant annet: «Jeg vil på det sterkeste anbefale Pp å offentliggjøre den avtalen som er inngått mellom Pp og Ap/SV, slik at Stanges innbyggere sjøl kan se hva den inneholder». (Se Stangeavisa, 39-2007).

Nå i 2015 har vi omtrent samme situasjon, og avtale inngått ved konstirtueringen, høsten 2015 har denne ordlyden:

«Avtale med pensjonistpartiet ved konstitueringen høsten 2015.

1. Pensjonistpartiet (PP), Arbeiderpartiet (AP)og Sosialistisk Venstreparti (SV) inngår et samarbeid i neste fireårsperiode. Denne avtalen innebærer ikke at Pp og SV binder seg til å støtte Arbeiderpartiet i alle saker , men at de søker på konstruktivt vis å komme til enighet i de aktuelle politiske spørsmål. Dersom slik enighet ikke oppnås, står alle partier fritt til å søke å få gjennomslag for sin politikk.

2. AP, SV og Pp vil arbeide for: Å opprette et brukerutvalg i Stange kommune knyttet til kommunens brukere av helsetjenester.

Å videreutvikle kommunens demensomsorg blant annet gjennom prosjektet «Det demensvennlige samfunn».

Eiendomsskatteen er høy nok, og vi vil bestrebe oss på at eiendomsskatten ikke skal økes i perioden.

I løpet av perioden etablere et bo- og servicesenter i Stangebyen. Men som en del av av et slikt prosjekt gjøres en vurdering av hvordan og hvorvidt en skal rehabilitere Stange helse-og omsorgsenter, og eventuelt bygge et nytt helse-og omsorgsenter, og se dette i sammenheng med framtidig utnyttelse av det gamle helse og omsorgsenteret.

3. Pp, Ap og SV sier nei til en generell åpning av butikker på søndager.

4. Pp, AP og SV vil ha et sterkt jordvern.

5. Pp, AP og SV vil samarbeide om konstitueringen av det nye kommunestyre.»

Representanter fra Ap, SV og Pp har undertegnet avtalen.

I Stange Pensjonistparti er vi fornøyde med denne avtalen, og vi mener faktisk at flere andre partier også bør være fornøyde med den. I den situasjon vi, og også andre partier befant seg etter valget, syntes dette å være det beste vi kunne får ut av forholdene.