Siden 1917 har Statsarkivet i Hamar tatt imot over 10 000 hyllemeter med arkiver fra statlige og private arkivskapere i Hedmark og Oppland. Vi fører også tilsyn med offentlige etater i henhold til Arkivloven. Framfor alt svarer Statsarkivet på henvendelser fra publikum som trenger dokumentasjon, råd og veiledning når det gjelder for eksempel eiendoms- og bruksrettigheter, pensjon, farskap, erstatning i forbindelse med skolegang eller kriminalsaker og lokalhistorie. Statsarkivet har nært samarbeid med arkivskapere og kollegainstitusjoner som kommunale arkiver, høyskoler og museer. Statsarkivet i Hamar arbeidet eksempelvis aktivt for å opprette Fylkesarkivet i Oppland på Lillehammer og det interkommunale arkivet IKA-Øst i Hamar.

Den statlige etaten Arkivverket har fram til nå bestått av Riksarkivet i Oslo, åtte regionale statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. I høst kom forslaget om å legge ned statsarkivene og Riksarkivet som egne institusjoner, fjerne statsarkivarene som stedlige ledere og dele hele organisasjonen inn i oppgavebaserte seksjoner. Dette innebærer at Statsarkivet i Hamar blir en «lokasjon» og at de ansatte kan få ulike ledere plassert andre steder i landet. I november 2015 ble det brudd i forhandlingene med fagforeningene om omorganiseringen. Det er nå bestemt at organiseringen av Arkivverket skal behandles i Stortinget.

Vi ansatte er positivt innstilt til endring og omorganisering av Arkivverket og mener at det i virksomheten trengs samordning, spesialisering og ikke minst modernisering. Bekymringen er at de regionale funksjonene ikke er godt nok tatt vare på i det forslaget til omorganisering som foreligger. Usikkerheten er også knyttet til hvor godt omorganiseringen er politisk forankret.

Arkivmeldingen som ble lagt fram for Stortinget i 2013, legger til grunn at statsarkivene skal være regionale, kulturelle møteplasser. Uten en stedlig leder frykter vi at de regionale satsingene lett kan tape i konkurransen med etatsprosjekter i enda større grad enn i dag.

Politikerne poengterer i Arkivmeldingen at Arkivverket skal fremme en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Det vil si at vi skal arbeide for at arkiver både i statlig, kommunal og privat virksomhet blir tatt vare på og gjort tilgjengelige for publikum. Det er derfor viktig å opprettholde den lokale og regionale kompetansen som gjør dette mulig over hele landet. Forslaget innebærer blant annet at statsarkivene i Kristiansand, Stavanger og Bergen står uten lokalt ansatte innen privatarkivfeltet. Statsarkivet i Hamar har tatt vare på større privatarkivsamlinger for Hedmark og Oppland og samarbeider tett med Opplandsarkivet.

Vi ansatte ved Statsarkivet i Hamar har god lokal- og kildekunnskap. Det er helt nødvendig i kontakten med publikum og forvaltning om eiendomsspørsmål, rettighetsdokumentasjon og annen kildegranskning. Ifølge forslaget til omorganisering er det Bergen, Stavanger, Kongsberg og Oslo som skal besvare henvendelser om digitalisert materiale fra innlandet. Det vil si at innbyggere i Hedmark og Oppland skal få arkivveiledning på nett fra ansatte i Arkivverket som ikke har kjennskap til våre lokale forhold. Dette er begrunnet med ønske om effektivisering, men er en grov undervurdering av betydningen av lokal kompetanse. Det er ingen faglige grunner til at ikke alle statsarkiv kan veilede over nett i tillegg til å ha dialog med publikum og forvaltning i felt, på telefon og via post. Vi frykter at forslagene rundt brukertjenester vil føre til at brukerne opplever mer byråkrati når de henvender seg til Arkivverket. Kunnskapen om regionale kilder og historie er nødvendig for at publikum skal få de opplysningene de har krav på.

Arkivverket må rustes opp i møtet med forvaltningen og sikre digitale arkiver. I de siste ti årene er det opprettet i underkant av førti nye stillinger i Riksarkivet i Oslo, mens de åtte statsarkivene har fått tre nye stillinger. Dette viser mangel på regional satsing og kan forklare at koordineringen mellom regionalt og nasjonalt nivå ikke har vært optimal i forhold til forvaltningen. Vi ønsker en etat som bedre kan møte de digitale utfordringene og som samtidig ivaretar lokal ledelse og brukere.

Vi er enige i kritikken fra miljøene som jobber med offentlig dokumentasjonsforvaltning om at Arkivverket ikke er nær nok forvaltningen og de digitale utfordringene. Det er også stor uro i historikermiljøet og blant publikum for at den historiefaglige regionale kompetansen blir svekket i det foreliggende forslaget. Vi mener at både forvaltningen og historikermiljøet må tas på alvor. Vi håper også at debatten som nå løftes til politisk nivå, ser på utfordringene til Arkivverket i en større sammenheng og styrker og sikrer god regional tilstedeværelse.