Nordisk råd har vært samlet på Island. Igjen får vi bekrefta at vi kan få til noe sammen, i tillegg til å lære av hverandre. Felles og styrket innsats mot vold i nære relasjoner var en av hovedsakene, på sosialdemokratisk initiativ. 

Både hver for oss og samla erkjente vi at vi er langt unna målet om at ingen skal utsettes for, eller være vitne til vold.

Vold er et stort samfunn- og folkehelseproblem i sine mange ulike former. Både fysisk som psykisk vold og seksuelle overgrep og trakassering, er på hver sin måte skadelige og vonde opplevelser som kan vare livet ut.

I verste fall ender volden med døden, eller store skader for offeret. Mest utsatt er kvinner, -men menn, barn og eldre er også ofre. Volden skje oftest der en skal være tryggest- nemlig i hjemmet.

Rundt 150 000 barn i Sverige bor i hjem der det forekommer vold, ofte gjentatte ganger. Hver 5. person i Sverige har en eller annen gang vært utsatt for vold fra en i nær familie. Dette er tall som lett kan overføres de andre nordiske land. Det viser at altfor mange barn vokser opp i familier der dette er akseptert, og vi vet at barn som utsettes for vold, har større mulighet for dårligere livskvalitet, får psykisk uhelse, og kan i verste fall selv bli en voldsutøver.

Volden koster også samfunnet. Sykehusinnleggelser, sykemeldinger, tannhelseutgifter, politi og sosialtjenesten er noen av dem som blir berørt, og en norsk undersøkelse fra 2014 anslår kostnadene til mellom 4,5- 6 mrd. kroner i året.

Gjennom samarbeidet i Nordisk råd, har vi fått kunnskap om våre ulike lands initiativer og tiltak, på det alle opplever som et av våre største samfunnsproblemer. Vi får erfaringsutveksling, knytta til ulikhetene eksempelvis hva gjelder anmeldelsesplikt, kontra oppfordring til anmeldelse. Og, vi deler på det vi kan rundt kompetanse og forskning.

Om noe er sikkert er det at lover og regler alene ikke er nok. Som politikere må vi også bidra til at det skapes holdninger.

Sosialdemokratene i Norden vil at de nordiske lands regjeringer skal utarbeide en strategi for å forebygge og minske volden i nære relasjoner, og vil ha særskilt kommunalt engasjement gjennom handlingsplaner i kommunene. Vi vil også ha mer samarbeid på tvers i Norden, og vil ta initiativ til å samarbeide med fagkompetanse om en nordisk felles konferanse, der barna står i sentrum. Det ble gitt uttrykk for solid støtte til alle de gode frivillige organisasjoner som gjør en uvurderlig jobb i hverdagen, også for forebygging.

På denne måten setter vi vold i nære relasjoner på dagsorden i Norden, for å vise at vi ikke aksepterer vold, – aldri.