Jernbaneverket presenterer denne uken en optimaliseringsrapport for det planlagte dobbeltsporet gjennom Hamar, fra Sørli til Brumunddal. Her beskriver vi de beste løsningene innenfor hver av de tre utredningskorridorene (vest, midt og øst). Disse løsningene vil ligge til grunn for de konsekvensutredningene vi skal gjennomføre, som i sin tur vil avgjøre hvilken av de tre korridorene Jernbaneverket vil anbefale.

Det nye dobbeltsporet på Dovrebanen vil gi store muligheter til Innlandet. Jernbanen har i over 150 år formet Hamar som by, stimulert til byens vekst og styrket byens strategiske posisjon som transportknutepunkt mellom Innlandet og hovedstadsregionen. På samme måte kan det nye dobbeltsporet gi fantastiske nye muligheter.

Valg av jernbanetrasé og plassering av jernbanestasjon er åpenbart en svært viktig beslutning for regionen. Jernbaneverket har stor forståelse for det engasjementet som utvises, og vi er opptatt av at fordeler og ulemper ved de ulike alternativene blir godt belyst. Vi har ikke bestemt oss for hva som er den beste løsningen, tvert imot ser vi at alle alternativene har styrker og svakheter. Jernbaneverket har et stort ansvar for å fremskaffe et godt faglig grunnlag for de beslutninger som skal fattes, og vi er avhengige av at regionens innbyggere har tillit til at vi gjør en like grundig og god vurdering av alle alternativene. På nåværende stadium av planprosessen er vi opptatt å finne best mulig løsning innenfor hver av de tre korridorene. Vårt håp er at vi klarer å beskrive tre gode løsningsalternativer, til tross for at de har ulike fordeler og ulemper. Først når dette bildet er klart, har Jernbaneverket nødvendig grunnlag for å komme med en anbefaling om valg av trasékorridor.

Ved den endelige vurderingen av alternativene, og prioriteringen mellom dem, kommer vi til å være opptatt av mange faktorer.

En viktig faktor er hvordan jernbanen og byen spiller på lag. På den ene siden handler det om estetikk, landskapstilpasning og barrierevirkninger. På den andre siden handler det om byens ambisjoner og planer for arealbruk, og å sikre at jernbanestasjonen ligger der passasjerene ønsker å reise fra eller til. Det siste er ikke minst viktig: En livskraftig region som ønsker vekst må være minst like opptatt av hvor folk ønsker å reise til, som hvor de ønsker å reise fra. For oss som planlegger jernbaneinfrastruktur er det derfor helt avgjørende at den framtidige Hamar stasjon blir et sted folk ønsker å reise til, et sted hvor det er kort vei til arbeidsplasser, hoteller, kulturliv etc. Det handler ikke bare om hvor slike «destinasjoner» befinner seg i dag, men like mye om hvor byen ønsker å ha slike tilbud framover i tid. Erfaring fra andre byer i inn- og utland viser at korte avstander mellom jernbanestasjon og destinasjon er viktig for å sikre jernbanens rolle i transportsystemet.

Hamar-regionen har en strategisk gunstig posisjon. Om kort tid kommer Oslo nærmere. Det blir mulig å komme seg komfortabelt til jobb i Oslo på under 1 time, der reisetiden kan brukes til noe fornuftig eller behagelig. På samme måte kommer Hamar nærmere Oslo, og flere vil komme til å pendle motsatt vei.

Kostnader er en annen viktig faktor. Vi skal ikke bare bygge nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal; vi har fått i oppdrag å planlegge dobbeltspor helt til Lillehammer, Skien og Halden, innen en gitt totalkostnad og tidsfrist. Jernbaneutbyggingen er en storsatsing, som vil kunne revolusjonere samfunnsutviklingen i hele Østlandsområdet - og vi må legge stor vekt på kostnader og samfunnsøkonomi i alle våre valg.

Nytt dobbeltspor på Dovrebanen er ikke bare noe vi planlegger. Vi er snart ferdige med bygging av 17 km nytt dobbeltspor fra Langset til Kleverud. Det nye sporet skal åpnes for trafikk tirsdag 1. desember. På gjenstående enkeltsporet strekning fra Gardermobanens avslutning (sør for Eidsvoll) til Sørli (sør for Stange) er trasékorridor fastlagt og arbeidet med reguleringsplaner godt i gang. Planen er å gjennomføre forberedende arbeider i 2017 og ha byggestart i 2018.

Vi ser fram til et konstruktivt og godt samarbeid med alle som engasjerer seg i jernbanesaken i Stange, Hamar og Ringsaker, for å avklare endelig trasékorridor mellom Sørli og Brumunddal i løpet av 2016. I tillegg til å være opptatt av hvor sporet skal gå, og hvor stasjonen skal ligge, ønsker vi sammen med regionen å legge til rette for at flest mulig vil bruke toget - både til og fra regionen!