Sveip bildene over for å se bilder som fastlegene i Hamar har tatt av seg selv i anledning Fastlegedagen.

– En tredjedel av dagen min går med til byråkrati. Papirarbeid. Det er tid jeg gjerne skulle ha brukt på kommunikasjon med pasientene mine, pasientbehandling og undersøkelser, sier Michael Xu.

Han er fastlege hos Torggata Legesenter i Hamar og tillitsvalgt for fastlegene i regionen.

I forbindelse med Fastlegedagen ønsker han, på vegene av fastlegene, å sette søkelys på ordningen.

Fastlegekrise

Det er 34 fastleger i Hamar kommune.

– Vi har foreløpig god dekning i Hamar. Men det er tegn til sviktende rekruttering og stadig færre som søker på ledige fastlegejobber også her. Hamar har vært heldig på rekruttering, men vi skal ikke lenger enn til nabokommunene før situasjonen er verre.

– Hvorfor går det den veien?

– Det er en krise i fastlegeordningen nasjonalt som har pågått over lengre tid. Det skyldes dels manglende finansiering, dels at fastlegene stadig påføres flere oppgaver. Hverdagen til fastlegene er fra før av hektisk og, som alle vet, er det vanskelig å styre sykdom, sier Xu.

Han og de to andre kollegene på kontoret er inne i en periode med influensa, omgangsuke og skader i forbindelse med fall på glatta.

– Hva kunne ha vært gjort for å bedre fastlegenes kår?

– Bedre økonomi og mer tid til pasientene. Det viktigste er at man avlaster fastlegene og at vi slipper mange av de mindre viktige oppgavene som vi utfører i dag. Det gjelder særlig utstedelse av attester, dokumentasjoner og legeerklæringer som alt fra NAV til forsikringsselskap krever.

Xu påpeker at Legeforeningen og staten nå ser på hvordan man kan legge forholdene bedre til rette for fastlegene.

Arbeidskrevende

Selv sitter Xu med 1.800 pasienter på sin liste:

– Hvor stor listen er har ikke så mye å si. En fastlege kan sitte med en kort liste, men som er veldig arbeidskrevende på grunn av at man har mange eldre, kronisk syke eller kompliserte sykdomstilfeller. En annen kan ha en lang liste med mange unge, friske mennesker.

– Og fastlegene jobber på mange vis; noen jobber fem dager i uka, andre tre dager på kontoret mens de for eksempel tar to dager med akutt- og legevaktmedisin. Andre igjen velger å ha korte lister for å få et familieliv med småbarn til å gå rundt tidsmessig.

– Budskapet er uansett: Vi gjør en viktig jobb for folk i hverdagen.