Kommunal og distriktsdepartementet har bevilget kommunene 250 millioner ekstra for videre tildeling til lokale næringslivsaktører i utvalgte bransjer som ble spesielt rammet av smittevernrestriksjonene i januar 2022. For vår region er det kun Hamar og Ringsaker som har blitt tildelt midler denne gangen. Hamar får 1 454 000 mens Ringsaker mottar om lag halvparten, nærmere bestemt 770 000. Som tidligere ønsker kommunene å samordne ordningen slik at næringslivet i regionen behandles likt. I denne tildelingen falt Løten og Stange utenfor slik at det er kun bedrifter i relevante bransjer i Hamar og Ringsaker som kan søke.

Denne gangen er det bedrifter som opererer innen følgende bransjer prioriteres:

• Servering og overnatting

• Sport og fritid (ikke idrettslag og foreninger)

• Reisebyråer og reisearrangører

• Kunst og underholdning

• Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet

– Hovedkategoriene er altså de samme som sist, men denne gangen inkluderes også kommersielle virksomheter innen kunst, underholdning og utstillinger sier næringsrådgiver i Ringsaker kommune Heidi T. Karlsen.

Disse kan søke:

• Bedrifter med minimum 20 prosent omsetningsnedgang i perioden kan søke om kompensasjon. Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak. Ordningen gjelder altså ikke dekning av strøm eller andre faste kostnader, kun omsetningsnedgang.

• Det er mulig å søke som nystartet bedrift da vil vurderingen være i forhold til styregodkjent budsjett for 2022

• Virksomheten må ha operativ virksomhet i Hamar eller Ringsaker kommune

• Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Frist 27. mars

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling. Vi ber om at det søkes om dekning av faktisk tap for å ha et likt grunnlag for beregning av støtte. Med en begrenset pott er det trolig at det vil bli en betydelig avkortning i forhold til faktisk tap. Maks støtte per bedrift er kr 200 000. Fristen er satt til 27. mars.

– Vi er glad for at vi enda en gang har mulighet til å bistå lokalt næringsliv. Vi håper at dette kan bidra til å hjelpe virksomheter som er hardt rammet sier næringssjef i Hamar, Svein Frydenlund.

– Det er viktig at alle som søker fyller ut søknad og legger ved samtlige vedlegg som forespurt i regionalforvaltning.no for at vi skal kunne behandle søknadene raskt sier forretningsutvikler i Hamarregionen reiseliv og utvikling Berte S. Helgestad.