Hva skal skje med Ankerhagen?

LANSERTE KONKURRANSEN: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud og prosjektleder i Hamar kommune Reidar Aas foran området som blir hetende Ankerhagen.

LANSERTE KONKURRANSEN: Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud og prosjektleder i Hamar kommune Reidar Aas foran området som blir hetende Ankerhagen. Foto:

Hamar kommune har utlyst en åpen idekonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere for å utvikle området ved Ankerhagen.

DEL

I konkurransen settes som kriterium at området skal ha minimum 200 boenheter.

I en mulighetsstudie som kommunen fikk utarbeidet tidligere, var det lagt inn 300-400 boenheter, som var utgangspunktet da området ble vedtatt utbygget. Mulighetsstudien ble presentert i møte med naboene. Mulighetsstudien viste at over 300 boenheter ble mye for dette området, og dette var også tilbakemeldingen fra mange naboer. Derfor har kommunen nå redusert omfanget. I konkurransen skal det legges opp til minimun 200 boenheter.

Fra konkurransedokumentet:

En urban bydel tilpasset Hamar
Den nye bydelen skal ha et urbant preg, med attraktive møteplasser og muligheter for fellesløsninger. Dette har konsekvenser for hva slags funksjoner det skal tilrettelegges for, kvalitetene i det bygde, løsningene for det sosiale livet og forbindelsen til de omkringliggende kvalitetene.

Løsningene må vise byplangrep som tar hensyn til omgivelsene, gir et urbant preg med bærekraftig og blandet bebyggelse med høy utnyttelse. 

Kommunen ønsker utkast som:

• har boligtilbud som sikrer et byområde med et mangfold av beboere i alle aldersgrupper, husholdningsstørrelser og med ulik kulturell og økonomisk bakgrunn og hvor beboerne kan bo selvhjulpne lengst mulig  

• har kvalitet i det bygde – både i seg selv og i forhold til omgivelsene/byen (utforming, funksjonalitet, materialbruk m.m.) og kvalitet i uterom 

• har kvalitet for allmennhetens bruk av og tilgjengelighet til området

• har fellesskapsløsninger både i uterom og bygg

• tilrettelegger for kommunens behov så som førstegangsetablerere og omsorgsboliger

• har gode løsninger med god kvalitet som skiller seg fra tradisjonelle boligbygging 

• har kvaliteter som gjør det attraktivt for flere grupper mennesker (salgbart)

Klima, miljø, energi og transport
Hamar kommune har vedtatt et klimabudsjett som skal bidra til å redusere klimautslippene med 40 % innen 2030. 

Bydelen skal fremme en bærekraftig livsstil og det er ønskelig at Ankerhagen blir et nullutslippsområde. Det vektlegges innovative og klimanøytrale løsninger med hensyn til materialvalg gjerne med lokal forankring herunder tre som mulig byggemateriale.

Bilbruk skal reduseres og gange og sykkelbruk skal øke. Det er en forutsetning at idékonkurransen har løsninger med framkommelighet for alle trafikantgrupper og gjennomgående løsninger for gang- og sykkeltrafikk som bidrar til miljøsmart atferd.

Framdrift:

  • Oppstartsmøte av konkurransen i Hamar: mandag 12. november kl.12.00
  • Frist for spørsmål: fredag 14. desember 2018 kl.12.00
  • Innleveringsfrist: fredag 18. januar 2019 kl.12.00
  • Juryering: uke 4-8
  • Resultat offentliggjøres: mars 2019

 

Artikkeltags