(Østlendingen)

Fylkestinget vedtok mandag ettermiddag sin høringsuttalelse i forbindelse med dobbeltsporet gjennom Stange, Hamar og Ringsaker. Planleggingsleder Sverre Setvik fra Jernbaneverket var til stede i fylkestinget for å orientere om de tre alternativene vest (med stasjon der dagens Hamar stasjon ligger), midt (med stasjon ved Hamar rådhus) og øst (med stasjon ved Vikingskipet).

Enorm debatt i Hamar

Internt i Hamar er det en voldsom debatt om hvorvidt jernbanen bør legges utenom sentrum med stasjon ved Vikingskipet (øst), eller om det er akseptabelt med en vestlig trasé og beholde dagens stasjon. Da er det snakk om å fylle opp Hamarbukta og bygge kulvert, det vil si at toget forsvinner ned i bakken rett nord for dagens stasjon. Vest-motstanderne frykter kulvertinngangen blir en for stor barriere mellom kulvertinngangen og Mjøsa.

Midt-alternativet er det få som har tro på, bortsett fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), som anbefaler denne løsningen.

Setvik mer enn antydet at Jernbaneverket vil komme med innsigelse både mot øst- og midt-alternativet, om de skulle bli valgt lokalt. Jernbaneverket ønsker vest.

Fylkesrådet (Ap/Sp) gikk også inn for vest i sin innstilling til fylkestinget. Fylkesrådet har blant annet lagt vekt på tilknytningen mellom Dovrebanen og Rørosbanen, men har da vært opptatt av best mulig flyt for godstogene mellom Gudbrandsdalen via Solørbanen og ut av landet til Sverige.

Opptatt av persontrafikken

Når det gjelder persontrafikken, mener fylkestingsrepresentant Yngve Sætre (H) fra Elverum at øst med stasjon ved Vikingskipet er det beste alternativet sett med østerdalsøyne. Dette ble også påpekt av partikollega Kristian Tonning Riise. Han sa at det i framtida kan tenkes en løsning der intercitytogene fra Oslo og videre fra Hamar veksler mellom å gå til Lillehammer og til Elverum. Da vil det være nødvendig med direkte forbindelse videre til Elverum uten at togene må snu i Hamar. Alternativ øst og stasjon ved Vikingskipet kan tilby dette.

Setvik medga at løsningen med intercitytog til Elverum er mulig, men han ga også uttrykk for at det ikke har vært noe tungt argument.

Han viste til at Rørosbanen verken er elektrifisert eller tilrettelagt for raske tog, og at det kanskje er like interessant, i alle fall hvis det blir hovedsykehus ved Mjøsbrua, å kunne kjøre tog direkte fra Elverum via Moelv til Lillehammer, noe som i prinsippet er mulig i dag og ved vestalternativet.

Både Sætre og Riise understreker at det går an å gjøre noe med dette i framtida.

– Jeg er opptatt av at det legges til rette for en rask persontrafikk med tog også fra Østerdalen mot Oslo, sier Sætre til Østlendingen.

Opposisjonen (H, V, KrF og Pp) la fram et forslag om å velge øst-alternativet, men dette ble nedstemt.

Vant fram med vest

Fylkesrådets innstilling om å velge alternativ vest med kulvert fikk flertall i fylkestinget på tross av opposisjonens advarsler.

– I bunn og grunn er dette en gladsak, men vi ser den er krevende for Hamar by. For Hedmark og nasjonen handler det om å skape et framtidsrettet jernbanenett for folk og gods. Fylkestinget må se på dette med regionhatten på. Det er avgjørende med en rask framføring. Det handler om å gripe muligheten, og det gjør vi best ved å velge vest, sa gruppeleder Lasse Juliussen (Ap). Han la også vekt på at vestalternativet gir en god tilknytning fra Dovrebanen til Rørosbanen, noe som altså gjelder for godstrafikken, ikke for persontrafikken.

Frps Per Roar Bredvold sa at han mener vest er best, men hadde ikke med seg partifelle Katrine Jakobsen Solberg på det. Hun var opptatt av en best mulig løsning for den framtidige persontrafikken på Rørosbanen.