Høgskolen har lagt ned et stort arbeid i å overbevise den sakkyndige komiteen, som NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) oppnevnte for å vurdere universitetssøknaden.

Komiteen, som har bestått av seniorprofessor Staffan Edén fra Göteborgs universitet (leder), professor Anne Jerslev fra Københavns universitet, professor Sigmund Grønmo fra Universitetet i Bergen, direktør Lin Marie Holvik i Kulturtanken og student Yngve Mannsåker Hereide ved Universitetet i Bergen, mener mye er bra, men har likevel konkludert med at HINN ikke oppfyller kravene for å bli universitet.

Flere innvendinger

Her er innvendingene fra NOKUT-komiteen:

 • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett i forhold til antallet studenter som tas opp ved høgskolen.
 • Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høgskolen.
 • Høgskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
 • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved HINN, gjør det også vanskelig for høgskolen å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

– Mye er bra

Høgskolen i Innlandet (HINN) påpeker i en pressemelding at rapporten fra den sakkyndige komiteen inneholder mange positive beskrivelser av institusjonen, der det går fram at HINN har tatt store og viktige skritt i retning av å bli universitet.

Komiteen mener blant annet at følgende krav er innfridd:

 • Høgskolen har en relevant kompetanseprofil der den samlede kompetansen er på nivå med sammenlignbare universiteter.
 • HINN har en hensiktsmessig organisering og infrastruktur.
 • Høgskolen har et godkjent kvalitetssystem.
 • HINN har de nødvendige studietilbudene på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • HINN deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Høgskolen har godt samspill mellom utdanning og forskning.
 • HINN har doktorgradsområder som dekker vesentlige deler av den faglige virksomheten, der minst to skal være sentrale for regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene har nasjonal betydning.

HINN vil nå gå grundig gjennom rapporten og gi sitt tilsvar til konklusjonene i rapporten.

– Vi mener høgskolen oppfyller alle kravene til å bli universitet, og mener også vi er på nivå med sammenlignbare institusjoner, sier rektor Kathrine Skretting i pressemeldingen.

– Kan søke igjen senere

– For å kunne bli universitet må alle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift med supplerende bestemmelser i NOKUTs studietilsynsforskrift være oppfylt. HINN er en nyfusjonert høgskole, og det kan ta litt tid før alt er på plass. Komiteen har konkludert med at høgskolen har noen områder de må jobbe videre med, opplyser NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

NOKUTs styre skal etter planen behandle saken på styremøtet 13. februar. Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil HINN fortsette å være høgskole, slik den er i dag. Et slikt vedtak vil imidlertid ikke stenge dørene for at institusjonen på et senere tidspunkt kan bli universitet.

– Dersom NOKUTs styre avslår universitetssøknaden, er det ingenting i veien for at HINN kan søke igjen senere. Det er mye godt kvalitetsarbeid ved HINN, som de kan bygge videre på. Komiteens rapport har også anbefalinger som kan være nyttig i det videre arbeidet, påpeker Mørland.