Katta-elever med egen pop up-butikk og fokus på bærekraft og plastforsøpling

FOKUS PÅ MILJØ: Katta-elevene Kaia Lundby Sigvardsen og Eivind Prytz Ørud er sammen med klassekamerater i ferd med å etablere en pop up-butikk på Maxi der den røde tråden er plastforsøpling i havet. Butikken vil ha åpent torsdag, fredag og lørdag.

FOKUS PÅ MILJØ: Katta-elevene Kaia Lundby Sigvardsen og Eivind Prytz Ørud er sammen med klassekamerater i ferd med å etablere en pop up-butikk på Maxi der den røde tråden er plastforsøpling i havet. Butikken vil ha åpent torsdag, fredag og lørdag. Foto:

Den­ne uka kan du både lære litt om plast­for­urens­ning og støt­te unge grün­de­re om du går inn­om Maxi.

DEL

Der dri­ver nem­lig ele­ver på Kat­ta og etab­le­rer en pop up-bu­tikk som vil ha åpent tors­dag, fredag og lør­dag den­ne uka. Her sel­ges det hand­le­nett og hår­strik­ker av tek­stil i til­legg til at det set­tes opp noen kunst­ver­ker i lo­ka­let.

Fel­les­nev­ner­ne er mil­jø og bæ­re­kraft. Ut­stil­lin­gen vil blant an­net vise en foss av plast, en slag­kraf­tig på­min­ner om hvor mye plast som fin­nes i ha­vet.

Bu­tik­ken er satt i stand av salg, ser­vi­ce og rei­se­liv-ele­ver på and­re trinn på Kat­ta, mens det er sis­te­års­ele­ve­ne som står for in­ter­iø­ret.

– Vi har kjøpt inn Fair tra­de-hand­le­nett som vi har tryk­ket mo­ti­ver på og dis­se har vi omtrent 150 styk­ker av. I til­legg har vi hår­strik­ker av tek­stil, men ikke fullt så man­ge av dem, for­tel­ler Kaia Lundby Sig­vard­sen og Ei­vind Prytz Ørud

Ti pro­sent av inn­tek­te­ne som sal­get ge­ne­re­re går til vel­de­dig for­mål som job­ber nett­opp med det­te å be­kjem­pe plast­for­søp­ling. Res­ten av inn­tek­te­ne blir brukt til å opp­ret­te et lig­nen­de kon­sept ved en se­ne­re an­led­ning.

– Pla­nen er å ha en ny slik pop up-bu­tikk se­ne­re, tro­lig til vå­ren el­ler som­me­ren, for­tel­ler de.

Artikkeltags