(Østlendingen)

Det ble en jevn stemmerunde, der det ble 21–18 for østlig trasé, skriver HA.

Kommunestyret mener trasealternativ Øst C totalt sett er det som best ivaretar Hamars langsiktige utviklingsbehov. Kommunestyret legger til grunn at man i neste planfase også ser på løsninger for ytterligere bevaring av dyrket mark., står det i første del av vedtaket.

Det blir dobbeltspor gjennom Hamar, med traséalternativ Øst C.

Avisen skriver at det var flere demonstranter utenfor rådhuset under kommunestyret.

Det ble mange ord under kommunestyret, og flere talte både for og imot de to alternativene øst og vest.

I vedtaket kommer det fram at flere statlige myndigheter har varslet innsigelse mot østlig trase for jernbane gjennom Hamar, noe ordfører Busterud startet kommunestyremøtet med å nevne.

Einar Busterud sier de i dag tar foreløpig sluttstrek for en debatt som har pågått i åtte år. Jeg har aldri vært med på en mer omfattende sak, sier han. Han sier det er veldig synd at når folk og hele Hamars befolkning blir invitert til å delta så blir den kortsluttet av innsigelser, skriver avisa.

Intercity til Hamar og gjennom Hamar til Lillehammer er vedtatt i Nasjonal transportplan. Planen forutsetter sammenhengende utbygging til Lillehammer i 2034.

Bane NOR sa i november i fjor at de anbefalte vest-alternativet.

Bane NOR sa også at alternativene i øst (A og C) fører til at stasjonen flyttes/fjernes fra sentrum, og gjør stasjonen til et sted hvor folk bytter transportmiddel i stedet for et knutepunkt. En stasjon plassert ved Vikingskipet fører til at dagens næringsarealer må rives og stasjonen vil i lang tid ligge i et lite bebygd område, med lav tetthet av boliger og arbeidsplasser.

Bane NORs utredning av andre samfunnsmessige virkninger viser at det vil ta lang tid før dette området blir bygget ut. Hamar har allerede store uutnyttede arealreserver samtidig som det forventede befolknings- og utbyggingstempoet er lavt.