(Østlendingen)

Rapporten skulle egentlig legges fram før jul, men den er altså blitt forsinket.

Innen utgangen av juni neste år blir det be­stemt hvor Mjøs­sy­ke­hu­set, de to «eks­tra­sy­ke­hu­se­ne» og den nye luft­am­bu­lan­se­ba­sen skal plas­se­res.

Før lokaliseringsarbeidet kan begynne, skal det bestemmes hva hvert enkelt sykehus skal inneholde. En prosjektgruppe, som ledes av Geir Bøhler i Helse Sør-Øst, skulle legge fram innholdsrapporten før jul. Fristen var 15. desember, men den er utsatt.

– Prosjektet har bedt om at frist for innlevering av endelig rapport settes til januar 2020, opplyser administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst i en styresak, som ble lagt ut mandag.

Mjøs­sy­ke­hu­set, det nye ho­ved­sy­ke­hu­set, skal lig­ge i nær­he­ten av Mjøs­brua, mens det både i Lillehammer, Gjøvik, Ha­mar og El­ve­rum er for­vent­nin­ger om å få en­ten akutt­sy­ke­hu­set el­ler det elek­ti­ve sy­ke­hu­set (for plan­lag­te ope­ra­sjo­ner), som skal være i til­legg til ho­ved­sy­ke­hu­set.

Selv om det sta­dig blir gjen­tatt, også av Bøhler, at in­gen av sy­ke­hu­se­ne i mjøs­re­gi­o­nen el­ler El­ve­rum, blir som nå, er det in­gen tvil om at kam­pen om å få dis­se sy­ke­hu­se­ne blir hard. Det sam­me gjel­der luft­am­bu­lan­se­ba­sen, som en rek­ke kom­mu­ner har meldt sin in­ter­es­se for.

Fase en er alt­så å fast­slå hva hvert sy­ke­hus skal in­ne­hol­de. Her skal det kon­klu­de­res i januar. Fase to, som går fram til sommeren, hand­ler om lo­ka­li­se­ring. Det er da det virkelige slaget vil stå.