Steile fronter i Hamar Media: Slakter toppsjefen

STEILE FRONTER: Det er harde fronter i Hamar Media. Her Hamar Arbeiderblads kontorer i Brumunddal. HA er den største avisen i Hamar Media.

STEILE FRONTER: Det er harde fronter i Hamar Media. Her Hamar Arbeiderblads kontorer i Brumunddal. HA er den største avisen i Hamar Media. Foto:

Konserntillitsvalgte i Hamar Media uttrykker mistillit til sin øverste leder Hans Jørgen Øveraasen i et brev til aksjonærene: «Vi må si ifra når vi ikke har tillit til at vår øverste leder er den som skal bringe oss videre inn i framtida.».

DEL

(Østlendingen) (Oppland Arbeiderblad): Konserntillitsvalgt Kristin Høgi Gravdal og de to ansattrepresentantene Anne Bergsengene og Maren Framnes i styret i Hamar Media har skrevet under på brevet som målbærer mistilliten til daglig leder overfor eierne.

«Sittende konsernsjef ser ikke utfordringene i bransjen og har ikke tillit blant en stor andel av de ansatte ... Vi må si ifra når vi ikke har tillit til at vår øverste leder er den som skal bringe oss videre.»

– Opplever du dette som mistillit fra de ansatte til deg som leder?

– Jeg tar kritikken svært alvorlig og til etterretning, sier Hans Jørgen Øveraasen.

– Hva tenker du om innholdet i dette brevet som nå er sendt til aksjonærene?

– Jeg ser utfordringene bransjen har, og er positiv til utvikling og endringer. Som konsernsjef forholder jeg meg til strategien som er vedtatt av styret i Hamar Media, og er lojal mot vedtakene som er fattet. Strategien legger vekt på vekst og utvikling. Hvis styret vedtar en ny strategi, eller justerer den nåværende med et styrevedtak, vil jeg og konsernledelsen selvsagt følge det, sier Øveraasen.

– Det er og kommet inn flere varsel til styret om at ansatte reagerer på din lederstil, blant annet kritiseres du for å ha skapt uro under et allmøte i bedriften i september. Dette oppleves som en maktkamp mellom ledergruppa og styret. Vi har forstått det slik at styreleder har bred støtte blant de ansatte i redaksjonen og trykkeriet, og at de samme uttrykker mistillit til deg. Har du en kommentar til dette?

– Som konsernsjef er det sikkert mye jeg kunne gjort annerledes. Uenighet om veivalg og utvikling er uheldig, og må tas på alvor, men denne situasjonen har flere sider. Det pågår en sak mellom eiere og styreleder, og det er berammet ekstraordinær generalforsamling. Nå har vi fokus på å finne gode løsninger som skaper trygge arbeidsplasser og sikrer god fart videre for kjerneområdene våre, ikke minst de mange lokalavisene vi driver, inkludert Hamar Arbeiderblad. Hamar Media er et konsern med mye kompetanse og dyktige medarbeidere, som er engasjert i arbeidsplassen sin. Noen av de ansatte er kritiske til meg som konsernsjef og strategien som er vedtatt. Det tar jeg svært alvor. Vi må jobbe for å finne en løsning som på sikt vil skape et bedre klima internt og legge til rette for at ledelsen kan jobbe for å skape tillit og gode arbeidsforhold, og utvikling av konsernet.

Hamar Arbeiderblad er den største avisen i Hamar Media. Hamar Media eier også Gjøviks Blad og Totens Blad.

Steile fronter

Frontene i Hamar Media blir steilere, og det brygger opp til full krig. Daglig leder og administrasjonen er på kollisjonskurs med de ansatte og styreleder. Mandag ble det klart at styrets nestleder, Jarl Kurud, på vegne av Fellesforbundets avdeling 650 og 103 krever en ekstraordinær generalforsamling. Ifølge Hamar Arbeiderblad er målet med generalforsamlingen å kaste nytilsatt styreleder Ola Mørkved Rinnan.

Nå har konserntillitsvalgt Kristin Høgi Gravdal kastet seg inn i dansen. Sammen med to ansattrepresentanter i styret skriver hun at ledelsen over tid har trenert prosesser og avgjørelser som har stor betydning for vekst og utvikling.

«For Hamar Medias omdømme er det viktig med de rette personene i ledelsen. Slik situasjonen er nå, oppfatter vi ikke at konsernets omdømme er godt ... I en slik situasjon handler det ikke så mye om enkelthendelser som har skapt mistillit internt, men om summen av hendelser og manglende forståelse for de viktigste utfordringene, som gjør at vi mener konsernet kan være tjent med en ny konsernsjef med nye visjoner.»

Urovekkende allmøte

Det begynte å koke i Hamar Media etter et allmøte i bedriften den 2. september. Da delte Hans Jørgen Øveraasen interne diskusjoner og drøftelser fra styremøtet, uten at dette var avklart med styret og styreleder. Ifølge de tillitsvalgte skal Øveraasen ha gitt et skeivt bilde av hva som var vedtatt i styret, og møtet skal ha skapt stor uro blant de ansatte i selskapet.

Konserntillitsvalgt inviterte derfor de to ansattrepresentantene i styret og styreleder til et møte med alle tillitsvalgte i bedriften for å redegjøre for prosess og vedtak i styret.

– Møtet var ikke brudd på noen formelle regler, og bidro til oppklaringer og skapte den nødvendige roen i organisasjonen. Vårt syn er at det både er riktig og viktig at styreleder i slike ekstreme situasjoner går direkte inn og slokker brann før den sprer seg og blir uhåndterlig, skriver konserntillitsvalgt i Hamar Media i brevet til aksjonærene.

Bekymringsmeldinger

Den 28. oktober sender redaksjonsklubben i Hamar Arbeiderblad og redaktørene i Hamar Arbeiderblad et felles brev til styreleder i Hamar Media Ola Mørkved Rinnan.

Her uttrykker de bekymring for situasjonen konsernet står i, og rundt daglig leder Hans Jørgen Øveraasens opplevelse av disse utfordringene. Brevet tar også for seg lederstilen til Øveraasen. I brevet beskriver de en leder som spiller de ansatte opp mot hverandre, og som skaper en fryktkultur på arbeidsplassen.

Den 7. november sender den grafiske klubben i Nydalen en bekymringsmelding til styret i Hamar Media, hvor de skriver at de reagerer på at daglig leder Hans Jørgen Øveraasens framferd på møtet har skapt stor bekymring blant de ansatte. De reagerer også på hvordan Øveraasen har behandlet konserntillitsvalgt.

Den 10. november sendte fem ledere i Hamar Arbeiderblad en bekymringsmelding til lokalt valgte styremedlemmer i Hamar Media.

«Undertegnede ledere er oppriktig bekymret for Hamar Media As sin framtid, og utviklingen etter at ny styreleder ble valgt på generalforsamling ... den 22. mai 2019.»

Brevet er underskrevet av HR-sjef Sven Arne Nielsen, Leder for kommunikasjonsløsninger Erik Kleven, Økonomisjef Anders Østigård, leder privatmarked Margretha Musland og Leder div. medier Ola Nybakk.

Varselet inneholder kritikk av styreleder Ola Mørkved Rinnan. Kritikken er bred og skarp:

  • Styreleder neglisjerer administrasjonen, særlig administrerende direktør.
  • Styreleder har møter med ansatte/tillitsvalgte direkte uten at administrerende direktør er orientert og invitert til å delta. At styreleder opererer i organisasjonen uavhengig og uten at administrasjonen er orientert finner vi kritikkverdig. Dette har bidratt til å skape en mistenkelighetskultur og polarisering som gjør det meget vanskelig å samarbeide og utvikle ... konsernet i tråd med selskapets valgte strategi.

Andre del av varselet omhandler uklar og uryddig saksgang:

  • Styreleder krever en dobling av resultatet fra 2019. Når administrasjonen har jobbet med dette, og det blir tilstrekkelig støy i organisasjonen, så går styreleder til de ansatte og sier at det aldri har vært framsatt et krav. Dette undergraver de ansattes tillit til administrasjonen.
  • Sonderinger med Amedia om tettere samarbeid eller integrering som strider mot Hamar Medias vedtatte strategi. Arbeidet gjøres av styreleder uten at administrasjonen er orientert om prosess og resultat før styremøte.
  • Etter styremøte 22. august 2019 finnes det så vidt administrasjonen vet ingen signert protokoll, selv om det ble avviklet et nytt styremøte den 1. november 2019. Årsaken er uklare og tvetydige beslutninger samt mangelfull saksforberedelse fra styrets leder. Dette danner grobunn for ytterligere usikkerhet om hva som er besluttet.

Krav om generalforsamling

Mandag 18. november sendte styrets nestleder, Jarl Kurud, et krav til styret om ekstraordinær generalforsamling. Kravet ble sendt på vegne av Fellesforbundets avdeling 650 og 103, som eier mer enn 10 prosent av aksjene i selskapet. De kan derfor kreve en ekstraordinær generalforsamling med aksjeloven i hånd. Jarl Kurud bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at kravet er sendt. Han ønsker ikke å gå inn på bakgrunnen for kravet.

Samme kveld redegjør styreleder Ola Mørkved Rinnan for sin side i saken overfor selskapets aksjonærer:

– På generalforsamling ble jeg overrasket over at resultatene i konsernet ble framstilt som gode, og at ikke et resultat på 4,7 millioner kroner ikke ble omtalt som kritisk svakt. Andre regionale aviser har et i snitt et resultat på 15 millioner kroner for 2018. Derfor kom vi med et ønske til administrasjonen om å få innspill på hva som skal til for at vi skal kunne levere et resultat på 20 millioner kroner. Dette forsto alle at ikke var et krav, men et tall som skulle motivere til å tenke nytt, skriver Rinnan.

Møter og sonderinger

Rinnan redegjør i brevet også for noen av utfordringene rundt det å stå alene i den nye digitale mediehverdagen, og at det her er mulig å stille sterkere om man finner samarbeidspartnere. En av disse mulighetene ligger ifølge styrelederen i et tettere samarbeid med en av aksjonærene, aviskonsernet Amedia, som eier 20 prosent av aksjene i selskapet.

– Jeg har vært i møter med Amedia, for å presentere meg og for å undersøke om det finnes løsninger som Hamar Media og Hamar Arbeiderblad kan vurdere. Dette har vært diskutert i styret. Siden forholdet mellom Hamar Medias konsernsjef og Amedia er uheldig svakt ville det ikke vært en god løsning å overlate disse sonderingene til konsernsjefen. Vi er ikke i en fase hvor noe er besluttet eller lovet, skriver Rinnan.

I samme brevet redegjør Rinnan for møtet med de konserntillitsvalgte, og foranledningen for dette.

– Etter styremøte hvor styret diskuterte mulig samspill med Amedia, orienterte konsernsjef i allmøte på en måte som foruten å være kritikkverdig også medførte stor uro i organisasjonen. Konserntillitsvalgt ba meg derfor komme til et konsernutvalgsmøte. Jeg ønsket at også konsernsjef skulle delta, men det var ikke ønskelig. Jeg orienterte konsernsjef om møte, og refererte fra møtet direkte etterpå. I møtet orienterte jeg om styrets arbeidsform, og forsikret om at ingen beslutninger skal tas uten skikkelig saksforberedelse. Jeg var og tydelig på at alle spørsmål om eierskap og overordnet struktur avgjøres av aksjonærer, ikke styret og definitivt ikke styreleder, skriver Rinnan.

Han redegjør og for at det er kommet inn brev til styret fra redaksjonsklubb og klubbstyret i Hamar Arbeiderblad samt fra klubbstyret ved trykkeriet i Nydal som legger fram sterk kritikk av konsernsjefens atferd og ledelse av konsernet.

Artikkeltags