(Østlendingen)

Stange blir vertskommune og skal stå for videre utredning og planlegging. I løpet av våren starter arbeidet med et forprosjekt, som så snart det er ferdig vil bli oversendt som orientering og eventuelt behandling og godkjenning i alle fire kommuner.

Først da kan byggingen iverksettes på eiendommen Drengestua, som tidligere var en del av sentralinstitusjonen Åkershagan. I fjor etablerte Stange kommune nytt legesenter i en av sidefløyene i bygget.

Det er ennå ikke bestemt om andre funksjoner skal samlokaliseres med den nye interkommunale legevakten. Hedmark fylkeskommune er blitt bedt om å avklare endelig hvorvidt fylkestannlegen vil flytte til Drengestua og etablere en ny tannklinikk med tannlegevakt.

Det samme gjelder Sykehuset Innlandet, som har mulighet til å bygge opp et tilbud om prehospitale tjenester i lokalene.

Bakgrunnen for planene om ny legevakt er at dagens lokaler ved Hamar sykehus er uegnet for videre drift. Det ble slått fast av ei bredt sammensatt prosjektgruppe allerede for fem år siden. Fylkesmannen har etter befaring på legevakten påpekt at forholdene kan medføre fare for svikt og uforsvarlige tjenester.

Blant annet er det vanskelig å overholde taushetsbestemmelsene, både på venteværelset og inne i legevaktlokalene. Det er store kapasitetsproblemer på venteværelset, som deles med sykehusets akuttmottak. Det er heller ikke tilstrekkelig plass i legevaktlokalene til å gjennomføre nødvendige undersøkelser eller til å overvåke pasienter.

Forprosjektet som vil vise løsninger og kostnader for en ny legevakt forventes å være ferdig i løpet av høsten.