(Ringsaker Blad)

Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Rønning uttalte følgende i årets siste kommunestyremøte i Lillehammer torsdag:

– Ringsaker strør ut bygg langs E6 som i Texas. Det gjør ikke vi. Vi gjør det med stil.

Til GD sier han at det ble sagt i en litt spøkefull tone, men det ligger litt alvor bak.

Les også: - Det er byggekraner og maskiner over alt

– Vi ser nemlig at Ringsaker får og gir seg selv masse ros for all byggingen. Men i Lillehammer skal vi drive byplanlegging, og jeg må si at ikke alt som har poppet opp langs E6 gjennom Ringsaker er spesielt pent. Estetikk er det som gjør Lillehammer til Lillehammer. Jeg tror ikke tårnet til Arthur Buchardt hadde hatt en plass hos oss. I Lillehammer skal vi ikke bygge bare for å bygge. Selvsagt skal det bygges, men ikke hva som helst. For å se på oss sjøl, må jeg si at disse «klossene» som det har kommet flere av i Sannom, ikke er bra. Her må det gjøres noe. I forbindelse med videre utbygging der og ved Storhove, trengs det bevissthet og klare hoder rundt det estetiske.

– Positiv utvikling

Rådmann Jørn Strand er ikke enig i uttalelsene.

– Ringsaker kommune er i meget positiv utvikling etter at en over år har posisjonert seg for vekst. Vekst og utvikling har vært og er den enkle sammenfatningen av kommunens strategi. Så har en jobbet strukturert og målrettet nettopp for det; gjennom planlegging, bygging av infrastruktur og annen tilrettelegging, ut fra hvilke muligheter en kommune har til å ta aktive grep sammen med ulike samarbeidspartnere innen så vel privat næringsliv som offentlig forvaltning. Utviklingen i Ringsaker er basert på et sammenhengende planverk hvor ulike hensyn nettopp er veid. Det omfatter fylkesdelplaner, kommuneplanens arealdel, vedtatte kommunedelplaner, et stort antall reguleringsplaner og ulike temaplaner, sier han til GD.

I henhold til reguleringsplaner

– Det bygges konsentrert med høy utnyttelse i byene med utgangspunkt i kollektivknutepunktene. Utbygging av funksjonell infrastruktur kombineres med utvikling av sosiale byrom, grønne lunger, attraktive bomiljø. Utbyggingen av næringsbygg mv. langs E6 gjennomføres i henhold til vedtatte reguleringsplaner. Det er gjerne konkrete planbestemmelser som kan knyttes til det som her kan sammenfattes under begrepet estetikk. Næringsbygg er ofte bygninger med store volum og stor grunnflate. Dette kan sjølsagt medføre utfordringer for hva enkeltpersoner rent subjektivt oppfatter som god/dårlig estetikk. Det er imidlertid vanlig i planer å ha bestemmelser om farger, utforming av tak og fasader og inngangspartier, virksomhetsskilting med mer.

Kommunen har dessuten egne retningslinjer for estetikk og byggeskikk, påpeker Strand ovenfor avisen.

– Estetikk kontra volum vurderes altså i planarbeidet og i de enkelte byggesaker. Begge deler viktig. Det arbeides daglig med estetikk, som ett av mange viktige temaer i reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling. Plan- og bygningsloven inneholder flere bestemmelser om estetikk.

Strand forteller videre at han er stolt av Mjøstårnet, som nå er i ferd med å reise seg ved Mjøsa.

– Det er et meget godt utgangspunkt for å skape et bygg med mange kvaliteter, også estetiske. Mjøstårnet vil stå som et signalbygg langs E6 mellom Oslo og Trondheim.

– Utnytter E6s potensial

Når det gjelder næringsbyggene langs E6 mellom Hamar og Moelv uttaler Strand følgende:

– E6-strengen gjennom Ringsaker; fra Hamar grense til den nye Mjøsbrua, vil være sentral i utviklingen av Mjøsregionen og Innlandet framover. Sør i Ringsaker utvikles et kraftfullt handelssentrum ut fra «Bilbyen» og IKEA. Langs E6 ved Brumunddal står framtidas kompetansearbeidsplasser i fokus. På Rudshøgda er virksomheter innen industri, transport, entreprenører, logistikk og handel sentralt. I Moelv satses det innen flere felt kraftig ut fra byens helt sentrale beliggenhet i Mjøsregionen. Langs E6 må en satse mot hyttetrafikken, og koblingen mot det vakre kulturlandskapet med reiselivet må være på plass. En veg alene gir nemlig ingen vekst. Det er en aktiv og offensiv tilrettelegging med ulike grep som kan utløse potensialet trafikkåren byr på og som gi grunnlag for handel, turisme, arbeidsplasser og innbyggere. Vekst kommer ikke av seg selv. En må reelt ville det og kraftfullt jobbe konkret for det i enhver sak hver eneste dag. Samtidig må kommunen ha en langsiktig, helhetlig strategi. Det har vi i Ringsaker. Framover blir nettopp dette viktig for hele Mjøsregionen.