Sykehuset Innlandet jobber med å utvikle digitale helsetjenester, slik at flere pasienter kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten uten å måtte foreta unødvendige reiser til sykehus. Det er lange avstander i Innlandet. Digitale løsninger kan i mange tilfeller åpne for at helsetjenester kommer nærmere pasientene.

– Bruk av telefon- og videokonsultasjoner er en del av denne utviklingen. Konsultasjoner på skjerm er ofte et godt alternativ til ordinære polikliniske konsultasjoner ved pasientmøter som ikke krever fysisk kontakt mellom behandler og pasient. Det kan være samtaleterapi, rådgiving og oppfølging av pasienter i etterkant av behandling, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Et av målene i Sykehuset Innlandets virksomhetsplan for 2021 er å øke antall virtuelle konsultasjoner sammenlignet med 2020. Da etablerte telefon- og videokonsultasjoner seg som viktige digitale alternativer for ordinære pasientmøter hos flere fagmiljøer i sykehuset som følge av covid-19. Behovet for å utvikle og innføre nye arbeidsformer og økt bruk av digitalisering i pasientbehandlingen er også beskrevet i helseforetakets neste virksomhetsstrategi for 2022–2025.

Sykehuset Innlandet utførte i løpet av de to første månedene av fjoråret, før pandemien inntraff, 38 videokonsultasjoner og 4.987 telefonkonsultasjoner.

Til sammenligning ble det utført 1.687 videokonsultasjoner og 11.869 telefonkonsultasjoner i løpet av de to første månedene i 2021. Fram til mai i år er antall utførte videokonsultasjoner 3.289. Det betyr at det er utført 40 videokonsultasjoner i snitt per ukedag.

– Sykehuset Innlandet har nå flere avdelinger som tilbyr videokonsultasjoner i sin kommunikasjon med pasienter. Det er divisjon Psykisk helsevern og divisjon Habilitering/rehabilitering som har tilrettelagt for flest digitale konsultasjoner, forteller Pettersen.

Sykehuset har flere prosjekter som skal legge til rette for mer digital samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene i Innlandet. Nevrologisk avdeling ved sykehuset på Lillehammer og ortopedisk avdeling ved sykehuset i Elverum tilbyr videokonsultasjoner for enkelte pasientgrupper som møter opp i utvalgte kommuner.