(Ringsaker Blad)

Asle Berteig og kona Britt Elin Berteig søkte om å grave ned en steinrekke tilsvarende steinene i eksisterende molo. Ifølge søknaden vil steinrekka ligge nedgravet i grusen, i plan med stranda/terrenget, og derigjennom hindre videre borttransportering av løsmasse og være flomsikring.

Fylkesmannen skriver i sitt svar om saken at de har en restriktiv holdning til oppføring av bygg og anlegg i strandsonene. Aktuelt område er et statlig sikra friluftsområde med verdien svært viktig friluftslivsområde.

Fylkesmannen skriver at de har vurdert saken, og vil ikke motsette seg dispensasjon under forutsetning av at det stilles vilkår som ivaretar allmennhetens ferdsel og tilgang til området.

Kommunen må synliggjøre i sitt vedtak hvilke vurderinger som er gjort, og at vilkårene i plan- og bygningsloven er oppfylt:

  • At hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • At fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Begge vilkår må være til stede for at det skal kunne gis dispensasjon.

Fylkesmannen forutsetter at saken er oversendt fylkeskommunen for uttalelse siden fylkeskommunen opptrer som grunneier og rettighetshaver på vegne av staten i denne saken. De viser også til NVE som fagmyndighet på dette områdeti forbindelse med utforming og gjennomføring av et slikt tiltak.

Berteig vil ha tillatelse til å bygge flomsikring i mjøskanten på Jessnes