(Østlendingen)

Samtlige foretakstillitsvalgte er bekymret for kvaliteten på pasientbehandlingen som følge av dette, noe Østlendingen har omtalt denne uka.

Ansattrepresentant Marianne Nielsen gjentok bekymringen i sykehusstyret, men innser at det er rammeoverføringen til Sykehuset Innlandet som er det reelle problemet. Derfor var det et enstemmig styre som vedtok budsjettet.

– Det medfører enda større arbeidsbelastning på de ansatte. Samtidig er det rammene som er problemet. Prioriteringene som er gjort innenfor rammene, er det beste vi får til nå, sier hun.

Styreleder Anne Enger ga uttrykk for forståelse for bekymringen fra og for de ansatte.

– Men vi må forholde oss til rammene vi har, fastslo hun.

Ove Talsnes, som også er ansattrepresentant i styret, sa at han stadig oftere møter bekymringer i forhold til sykepleiernes arbeidssituasjon, noe han tar på største alvor, men at han likevel ikke hadde problemer med å være med på å vedta det framlagte budsjettet

Sykehuset Innlandets totalbudsjett for 2018 er på 8,7 milliarder kroner. Økonomidirektør Nina Lier påpeker at det budsjetterte overskuddet på 100 millioner kroner ikke er noe vanlig overskudd, men penger som settes av til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, bygninger, ambulanser og IKT.

Når det gjelder reduksjonen på 116 årsverk, så inkluderer dette 30,5 årsverk i divisjon Elverum-Hamar. Reduksjonen gjelder i hovedsak variabel lønn inkludert innleie fra vikarbyrå. Det betyr at det vil bli brukt færre vikarer fra byrå i 2018. Bedre flyt og bedre logistikk skal redusere behovet for variabel lønn på sengeposter, mottak, operasjonsstuer og intensivavdelinger.

På Tynset er det ikke lagt opp til reduksjon i antall årsverk i 2018.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer må fjerne 39,7 årsverk, mens 5,9 årsverk skal vekk i Kongsvinger. Innen psykisk helsevern skal det fjernes 15,3 årsverk.