(Ringsaker Blad)

Det kommer fram i et informasjonsskriv sendt ut av Dobloug Entreprenør AS. Vegen blir midlertidig stengt fra torsdag 28. mai til søndag 31. mai i uke 22, og fra torsdag. 4. juni til søndag 7. juni i uke 23.

For tiden pågår omfattende arbeider i området.

Det blir opparbeidet gang- og sykkelveg langs Arnkvernvegen, det blir ny bru over Svartelva, det blir delvis ny fylkesveg og krysset Arnkvernvegen/Møllebruvegen blir også nytt, opplyser anleggsleder Even Volckmar Ry i en sms til Ringsaker Blad tirsdag.

Kommunestyret i Ringsaker vedtok i 2019 å bygge gang- og sykkelveg langs Arnkvernvegen opp til kommunegrensen mot Hamar. Årsaken er den store utbyggingen i området, med Sirkulas kretsløpspark og det som blir Hamar næringspark nord.

Her er hele meldingen fra entreprenøren:

– I perioden torsdag til søndag i ukene 22 og 23 (28. mai til 7. juni) vil Arnkvernvegen bli stengt. Først i krysset til Møllebruvegen i uke 22 og senere i krysset til Gålåsvegen i uke 23. Vegen vil bli stengt fordi den skal innspleises på eksisterende veg. Det vil være mulig for gående og syklene å passere anleggsområdet. Omkjøring vil bli skiltet både via Fv. 1794 Narmovegen og Fv. 227 Bjørgedalsvegen og via E6, Fv. 1726 Gjerluvegen og Fv. 1728 Gålasgutua. Beboere langs Gålasvegen har atkomst fra Nydalen og Fv. 1728 Gålåsgutua. Dette alternativet vil ikke bli skiltet som omkjøringsveg.

Den midlertidige stengingen fører blant annet til at mye fotballfolk på veg til Gaalaasbana må ta en annen rute enn vanlig de aktuelle dagene.